Skip to Content

 

 

Городской округ "Поселок Агинское"

официальный сайт

 

Для перехода на версию для слабовидящих поменяйте тему

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Ага тосхоной захиргаанай зүгhɵɵ гарахаа байhан гахай жэлээр амаршалаад, гараhан жэл соо үндэр амжалтануудые туйлажа, хэшэгтэй буянтай, арюун аялга залгажа, үнэр жаргалтай, үндэр удхатай, үнэн заншалтай ажаhуухыетнай үреэнэбди!
 
Зориhон харгытнай золтой байг,
Золгоhон нүхэдтнай зугаатай байг,
Худаг дайралдабал уhатай байг,
Хуhан дайралдабал hүүдэртэй байг,
Үдхэhэн малтнай үдэсэтэй байг,
Үргэhэн хүүгэдтнай үндысэтэй байг,
Харбаhан hомонтнай оносотой байг,
Хэhэн хэрэгтнай бүтэсэтэй байг
 
Сагаан hараар, Сагаалганаар!


Вход на сайт

Информеры курса валют России